Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h20Thành phố bình minh
06h20 – 07h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 6h30 - 9h15 )

Chuyên mục phát trong giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
1. Bản tin thời tiết
2. Bản tin 91
3. Bản tin “Chuyển động chính sách”
4. Bản “Chỉ đạo điều hành”
5. Bản tin “Tài chính kinh doanh”
6. Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
07h00 – 07h30
07h30 – 09h00
09h00 – 09h15
09h15 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live
Chuyên mục trong CT:
1.Hà Nội sống và yêu
2.Giao thông thường thức (Giải đáp luật giao thông)
3.Cẩm nang đô thị
4.Cập nhật tin GT
Lên xe cùng Lily
10h30 – 11h00
11h00 – 12h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 10h30 - 12h00 )

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)
1.Bản tin thể thao từ Thứ 2 - CN
2.Bản tin 91
3.Sự việc và Góc nhìn
Tiêu điểm an ninh
12h00 – 12h30
12h30 – 13h30Ca nhạc: Đường tình ca (tp.HCM nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live tp.HCM làm - (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h30) – Live (Hà Nội làm - nhập sóng)

Các chuyên mục phát trong CT:
1.Dự thảo trên tay (12p)
2. Giao thông thế giới (5p)
3.Xe và công nghệ
4.Nhật ký đô thị (10p)
5.Thành phố tôi yêu HN (7p)
6. Lên xe cùng Lily (PL 09h15)
15h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 16h30 - 19h40 )


Chuyên mục trong giờ Cao điểm (16h15 – 19h00):
1.Bản tin thời tiết Bản tin thể thao
2.Bản tin 91
3.Bản tin “Tài chính kinh doanh”
4.Bản tin “Chuyển động chính sách”
5.Bản tin “Chỉ đạo điều hành”
Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
17h00 – 18h30
18h30 – 19h00
19h00 – 19h30
19h30 – 19h40Sự việc và Góc nhìn
19h40 – 20h00FM Bất động sản + 01 bản tin 91 và cập nhật GT cuối CT
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (Live) HN làm - tp.HCM nhập sóng + 02 bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường tin 91 - nhập sóng HN
21h40 – 22h30Đường khuya (Live) HN làm – tp.HCM nhập sóng
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Nhật ký đô thị
00h40 – 00h50Sự việc góc nhìn
00h50 – 01h501 Giờ đường dây nóng
01h50 – 02h00Nhạc không lời
02h00 – 04h00
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h20Thành phố bình minh
06h20 – 07h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 6h30 - 9h15 )

Chuyên mục phát trong giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
1. Bản tin thời tiết
2. Bản tin 91
3. Bản tin “Chuyển động chính sách”
4. Bản “Chỉ đạo điều hành”
5. Bản tin “Tài chính kinh doanh”
6. Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
07h00 – 07h30
07h30 – 09h00
09h00 – 09h15
09h15 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live
Chuyên mục trong CT:
1.Hà Nội sống và yêu
2.Giao thông thường thức (Giải đáp luật giao thông)
3.Cẩm nang đô thị
4.Cập nhật tin GT
Lên xe cùng Lily
10h30 – 11h00
11h00 – 12h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 10h30- 12h00 )

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)
1.Bản tin thể thao từ Thứ 2 - CN
2.Bản tin 91
3.Sự việc và Góc nhìn
Tiêu điểm an ninh
12h00 – 12h30
12h30 – 13h30Ca nhạc: Đường tình ca (tp.HCM nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live tp.HCM làm - (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h30) – Live (Hà Nội làm - nhập sóng)

Các chuyên mục phát trong CT:
1.Dự thảo trên tay
2. Giao thông thế giới
3.Xe và công nghệ
4.Nhật ký đô thị
5.Thành phố tôi yêu HN
6. Lên xe cùng Lily
15h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 16h30 - 19h40 )


Chuyên mục trong giờ Cao điểm (16h15 – 19h00):
1.Bản tin thời tiết Bản tin thể thao
2.Bản tin 91
3.Bản tin “Tài chính kinh doanh”
4.Bản tin “Chuyển động chính sách”
5.Bản tin “Chỉ đạo điều hành”
Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
17h00 – 18h30
18h30 – 19h00
19h00 – 19h30
19h30 – 19h40Sự việc và Góc nhìn
19h40 – 20h00FM Bất động sản + 01 bản tin 91 và cập nhật GT cuối CT
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (Live) HN làm - tp.HCM nhập sóng + 02 bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường tin 91 - nhập sóng HN
21h40 – 22h30Đường khuya (Live) HN làm – tp.HCM nhập sóng
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Nhà ga 91 PL
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Nhật ký đô thị
00h40 – 00h50Sự việc góc nhìn
00h50 – 01h50Diễn đàn 91
01h50 – 02h00Nhạc không lời
02h00 – 04h00
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h20Thành phố bình minh
06h20 – 07h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 6h30 - 9h15 )

Chuyên mục phát trong giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
1. Bản tin thời tiết
2. Bản tin 91
3. Bản tin “Chuyển động chính sách”
4. Bản “Chỉ đạo điều hành”
5. Bản tin “Tài chính kinh doanh”
6. Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
07h00 – 07h30
07h30 – 09h00
09h00 – 09h15
09h15 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live
Chuyên mục trong CT:
1.Hà Nội sống và yêu
2.Giao thông thường thức (Giải đáp luật giao thông)
3.Cẩm nang đô thị
4.Cập nhật tin GT
Lên xe cùng Lily
10h30 – 11h00
11h00 – 12h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 10h30- 12h00 )

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)
1.Bản tin thể thao từ Thứ 2 - CN
2.Bản tin 91
3.Sự việc và Góc nhìn
Tiêu điểm an ninh
12h00 – 12h30
12h30 – 13h30Ca nhạc: Đường tình ca (tp.HCM nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live tp.HCM làm - (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h30) – Live (Hà Nội làm - nhập sóng)

Các chuyên mục phát trong CT:
1.Dự thảo trên tay
2. Giao thông thế giới
3.Xe và công nghệ
4.Nhật ký đô thị
5.Thành phố tôi yêu HN
6. Lên xe cùng Lily
15h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 16h30 - 19h40 )Chuyên mục trong giờ Cao điểm (16h15 – 19h00):
1.Bản tin thời tiết Bản tin thể thao
2.Bản tin 91
3.Bản tin “Tài chính kinh doanh”
4.Bản tin “Chuyển động chính sách”
5.Bản tin “Chỉ đạo điều hành”
Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
17h00 – 18h30
18h30 – 19h00
19h00 – 19h30
19h30 – 19h40Sự việc và Góc nhìn
19h40 – 20h00FM Bất động sản + 01 bản tin 91 và cập nhật GT cuối CT
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương HN làm - tp.HCM nhập sóng + 02 bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường tin 91 - nhập sóng HN
21h40 – 22h30Đường khuya (Live) HN làm – tp.HCM nhập sóng
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Nhật ký đô thị
00h40 – 00h50Sự việc góc nhìn
00h50 – 01h50Hẹn hò radio
01h50 – 02h00Nhạc không lời
02h00 – 04h00
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h20Thành phố bình minh
06h20 – 07h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 6h30 - 9h15 )

Chuyên mục phát trong giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
1. Bản tin thời tiết
2. Bản tin 91
3. Bản tin “Chuyển động chính sách”
4. Bản “Chỉ đạo điều hành”
5. Bản tin “Tài chính kinh doanh”
6. Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
07h00 – 07h30
07h30 – 09h00
09h00 – 09h15
09h15 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live
Chuyên mục trong CT:
1.Hà Nội sống và yêu
2.Giao thông thường thức (Giải đáp luật giao thông)
3.Cẩm nang đô thị
4.Cập nhật tin GT
Lên xe cùng Lily
10h30 – 11h00
11h00 – 12h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 10h30 - 12h00 )

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)
1.Bản tin thể thao từ Thứ 2 - CN
2.Bản tin 91
3.Sự việc và Góc nhìn
Tiêu điểm an ninh
12h00 – 12h30
12h30 – 13h30Ca nhạc: Đường tình ca (tp.HCM nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live tp.HCM làm - (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h30) – Live (Hà Nội làm - nhập sóng)

Các chuyên mục phát trong CT:
1.Dự thảo trên tay
2. Giao thông thế giới
3.Xe và công nghệ
4.Nhật ký đô thị
5.Thành phố tôi yêu HN
6. Lên xe cùng Lily
15h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 16h30 - 19h40 )


Chuyên mục trong giờ Cao điểm (16h15 – 19h00):
1.Bản tin thời tiết Bản tin thể thao
2.Bản tin 91
3.Bản tin “Tài chính kinh doanh”
4.Bản tin “Chuyển động chính sách”
5.Bản tin “Chỉ đạo điều hành”
Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
17h00 – 18h30
18h30 – 19h00
19h00 – 19h30
19h30 – 19h40Sự việc và Góc nhìn
19h40 – 20h00FM Bất động sản + 01 bản tin 91 và cập nhật GT cuối CT
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (Live) HN làm - tp.HCM nhập sóng + 02 bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường tin 91 - nhập sóng HN
21h40 – 22h30Đường khuya (Live) HN làm – tp.HCM nhập sóng
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Đường tình ca PL
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Nhật ký đô thị
00h40 – 00h50Sự việc góc nhìn
00h50 – 01h50Hẹn hò radio
01h50 – 02h00Nhạc không lời
02h00 – 04h00
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h20Thành phố bình minh
06h20 – 07h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 6h30 - 9h15 )

Chuyên mục phát trong giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
1. Bản tin thời tiết
2. Bản tin 91
3. Bản tin “Chuyển động chính sách”
4. Bản “Chỉ đạo điều hành”
5. Bản tin “Tài chính kinh doanh”
6. Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
07h00 – 07h30
07h30 – 09h00
09h00 – 09h15
09h15 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live
ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live
Chuyên mục trong CT:
1.Hà Nội sống và yêu
2.Giao thông thường thức (Giải đáp luật giao thông)
3.Cẩm nang đô thị
4.Cập nhật tin GT
Lên xe cùng Lily
10h30 – 11h00
11h00 – 12h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 10h30 - 12h00 )

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)
1.Bản tin thể thao từ Thứ 2 - CN
2.Bản tin 91
3.Sự việc và Góc nhìn
Tiêu điểm an ninh
12h00 – 12h30
12h30 – 13h30Ca nhạc: Đường tình ca (tp.HCM nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live tp.HCM làm - (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h30) – Live (Hà Nội làm - nhập sóng)

Các chuyên mục phát trong CT:
1.Dự thảo trên tay
2. Giao thông thế giới
3.Xe và công nghệ
4.Nhật ký đô thị
5.Thành phố tôi yêu HN
6. Lên xe cùng Lily
15h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

GIỜ CAO ĐIỂM ( 16h30 - 19h40 )


Chuyên mục trong giờ Cao điểm (16h15 – 19h00):
1.Bản tin thời tiết Bản tin thể thao
2.Bản tin 91
3.Bản tin “Tài chính kinh doanh”
4.Bản tin “Chuyển động chính sách”
5.Bản tin “Chỉ đạo điều hành”
Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
17h00 – 18h30
18h30 – 19h00
19h00 – 19h30
19h30 – 19h40Sự việc và Góc nhìn
19h40 – 20h00FM Bất động sản + 01 bản tin 91 và cập nhật GT cuối CT
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (Live) HN làm - tp.HCM nhập sóng + 02 bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường tin 91 - nhập sóng HN
21h40 – 22h30Đường khuya (Live) HN làm – tp.HCM nhập sóng
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Nhật ký đô thị
00h40 – 00h50Sự việc góc nhìn
00h50 – 01h50Hẹn hò radio
01h50 – 02h00Nhạc không lời
02h00 – 04h00
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h20
06h20 – 07h00Ca nhạc quốc tế đêm
07h00 – 07h30
07h30 – 09h00

GIỜ CAO ĐIỂM (7H30 – 9H00)

09h00 – 09h15ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live
Chuyên mục trong CT:
1.Hà Nội sống và yêu
2.Giao thông thường thức (Giải đáp luật giao thông)
3.Cẩm nang đô thị (PL trong CT Nhật ký đô thị)
4.Cập nhật tin GT
Lên xe cùng Lily
09h15 – 10h30
10h30 – 11h00Ca nhạc log khô (ca nhạc quốc tế)#rowspan
11h00 – 12h00

GIỜ CAO ĐIỂM (11h00 -12h00)


CN PL Đường dây nóng thính giả
12h00 – 12h30Ca nhạc log khô
12h30 – 13h30Ca nhạc: Đường tình ca (tp.HCM nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live tp.HCM làm - (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h00) – Live (tp.HCM làm - nhập sóng)
Các chuyên mục phát trong CT:
1. Dự thảo trên tay
2.Thành phố tôi yêu HCM
3. Lên xe cùng Lily
4. Trải nghiệm tiêu dùng
15h30 – 16h00
16h00 – 16h30Diễn đàn 91 (live) - nhập sóng + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
16h30 – 17h00
17h00 – 18h30

GIỜ CAO ĐIỂM (17H00 – 18H30)


Sự việc góc nhìn (T7+CN)
18h30 – 19h00Ca nhạc log khô (PL 12h00)
19h00 – 19h30Cuối tuần cùng Bolero (live) - Từ 19h00 – 20h30
+ 01 bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
19h30 – 19h40
19h40 – 20h00
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (Live) HN làm - tp.HCM nhập sóng + 02 bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường khuya (Live) HN làm – tp.HCM nhập sóng
21h40 – 22h30
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Ca nhạc quốc tế đêm – HN làm – tp.HCM nhập sóng
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Bolero cuối tuần
00h40 – 00h50
00h50 – 01h50
01h50 – 02h00Nhạc không lời
02h00 – 04h00
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h20
06h20 – 07h00Ca nhạc quốc tế đêm
07h00 – 07h30
07h30 – 09h00

GIỜ CAO ĐIỂM (7H30 – 9H00)

09h00 – 09h15ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live
Chuyên mục trong CT:
1.Hà Nội sống và yêu
2.Cập nhật tin GT
3.Giao thông thường thức
4.Lên xe cùng Lily
09h15 – 10h30
10h30 – 11h00Ca nhạc log khô (ca nhạc quốc tế)#rowspan
11h00 – 12h00

GIỜ CAO ĐIỂM (11h00 -12h00)


CN PL Đường dây nóng thính giả
12h00 – 12h30Ca nhạc log khô
12h30 – 13h30Ca nhạc: Đường tình ca (tp.HCM nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live tp.HCM làm - (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h00) – Live (tp.HCM làm - nhập sóng)
Các chuyên mục phát trong CT:
1. Dự thảo trên tay
2.Thành phố tôi yêu HCM
3. Lên xe cùng Lily
4. Trải nghiệm tiêu dùng
15h30 – 16h00
16h00 – 16h301 Giờ đường dây nóng (live) – nhập sóng + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
16h30 – 17h00
17h00 – 18h30

GIỜ CAO ĐIỂM (17H00 – 18H30)


Sự việc góc nhìn (T7+CN)
18h30 – 19h00Muôn mầu thể thao (live) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông giữa và cuối chương trình
19h00 – 19h30Cuối tuần cùng Bolero (live) - Từ 19h00 – 20h30
+ 01 bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
19h30 – 19h40
19h40 – 20h00
20h00 – 21h00Ca nhạc log khô (tp.HCM) - HN nhập sóng
21h00 – 21h30Đường khuya (Live) HN làm – tp.HCM nhập sóng
21h30 – 21h40
21h40 – 22h30
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Đường khuya (Live) tp.HCM làm – HN nhập sóng
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Bolero cuối tuần
00h40 – 00h50
00h50 – 01h50
01h50 – 02h00Nhạc không lời
02h00 – 04h00


Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h30Thành phố bình minh
06h30 – 07h00giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
Chuyên mục phát trong giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
1. Bản tin thời tiết
2. Bản tin 91
5. Bản tin “Tài chính kinh doanh”
6. Bản tin “Chuyển động chính sách”
7. Bản “Chỉ đạo điều hành” (2 phút)
8. Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
07h00 – 08h00
08h00 – 09h00
09h00 – 09h05Sự việc và Góc nhìn
09h05 – 09h10
09h10 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live + Giải đáp pháp luật
10h30 – 11h00

Giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)
1.Thính giả với VOVGT
2.Bản tin thể thao
Bản tin 91
11h00 – 12h00
12h00 – 12h30Ca nhạc log khô chuyên đề
12h30 – 13h30Ca nhạc: Nhà ga 91 (HN nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live HN làm (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h30) – Live (Hà Nội làm - nhập sóng)
Các chuyên mục phát trong CT:
1.Dự thảo trên tay
2. Giao thông thế giới
3.Xe và công nghệ
4.Nhật ký đô thị
5.Thành phố tôi yêu HN
6. Lên xe cùng Lily
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

Giờ Cao điểm (16h30 – 19h00)

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (16h30 – 19h00):
1.Bản tin thời tiết
2.Bản tin thể thao
3.Bản tin 91
4.Bản tin “Tài chính kinh doanh”
5.Bản tin “Chỉ đạo điều hành”
6.Bản tin “Chuyển động chính sách”
Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
17h05 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 19h10Sự việc và Góc nhìn
19h10 – 20h00FM Bất động sản + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (Live) – HN làm – nhập sóng + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường tin 91 - nhập sóng HN
21h40 – 22h30Đường khuya – (Live)
HN làm – Tp.HCM nhập sóng
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Đường khuya – live tp.HCM làm - HN nhập sóng
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Nhật ký đô thị
00h40 – 01h40Nhạc quốc tế
01h40 – 02h00
02h00 – 04h00Nhạc không lời
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h30Thành phố bình minh
06h30 – 07h00

Giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)

Chuyên mục phát trong giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
1. Bản tin thời tiết
2. Bản tin 91
5. Bản tin “Tài chính kinh doanh”
6. Bản tin “Chuyển động chính sách”
7. Bản “Chỉ đạo điều hành” (2 phút)
8. Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
07h00 – 08h00
08h00 – 09h00
09h00 – 09h05Sự việc và Góc nhìn
09h05 – 09h10
09h10 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live + Giải đáp pháp luật
10h30 – 11h00

Giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)
1.Thính giả với VOVGT
2.Bản tin thể thao
Bản tin 91
11h00 – 12h00
12h00 – 12h30Ca nhạc log khô chuyên đề
12h30 – 13h30Ca nhạc: Nhà ga 91 (HN nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live HN làm (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h30) – Live (Tp.HCM làm - nhập sóng)
Các chuyên mục phát trong CT:
1.Thiên lý hữu tình
2.Giao thông thế giới
3.Trải nghiệm tiêu dùng
4.Đồng hành cùng xe buýt
5.Nhật ký đô thị
6.Thành phố tôi yêu HN
7. Lên xe cùng Lily
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

Giờ Cao điểm (16h30 – 19h00)

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (16h30 – 19h00):
1.Bản tin thời tiết
2.Bản tin thể thao
3.Bản tin 91
4.Bản tin “Tài chính kinh doanh”
5.Bản tin “Chỉ đạo điều hành”
6.Bản tin “Chuyển động chính sách”
Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
17h05 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 19h10Sự việc và Góc nhìn
19h10 – 20h00FM Bất động sản + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (Live) – HN làm – nhập sóng + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường tin 91 - nhập sóng HN
21h40 – 22h30Đường khuya – (Live)
HN làm – Tp.HCM nhập sóng
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Nhà ga 91
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Nhật ký đô thị
00h40 – 01h40Nhạc quốc tế
01h40 – 02h00
02h00 – 04h00Nhạc không lời
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h30Thành phố bình minh
06h30 – 07h00

Giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)

Chuyên mục phát trong giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
1. Bản tin thời tiết
2. Bản tin 91
5. Bản tin “Tài chính kinh doanh”
6. Bản tin “Chuyển động chính sách”
7. Bản “Chỉ đạo điều hành” (2 phút)
8. Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
07h00 – 08h00
08h00 – 09h00
09h00 – 09h05Sự việc và Góc nhìn
09h05 – 09h10
09h10 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live + Giải đáp pháp luật
10h30 – 11h00

Giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)
1.Thính giả với VOVGT
2.Bản tin thể thao
Bản tin 91
11h00 – 12h00
12h00 – 12h30Ca nhạc log khô chuyên đề
12h30 – 13h30Ca nhạc: Nhà ga 91 (HN nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live HN làm (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h30) – Live (Tp.HCM làm - nhập sóng)
Các chuyên mục phát trong CT:
1.Thiên lý hữu tình
2.Giao thông thế giới
3.Trải nghiệm tiêu dùng
4.Đồng hành cùng xe buýt
5.Nhật ký đô thị
6.Thành phố tôi yêu HN
7. Lên xe cùng Lily
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

Giờ Cao điểm (16h30 – 19h00)

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (16h30 – 19h00):
1.Bản tin thời tiết
2.Bản tin thể thao
3.Bản tin 91
4.Bản tin “Tài chính kinh doanh”
5.Bản tin “Chỉ đạo điều hành”
6.Bản tin “Chuyển động chính sách”
Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
17h05 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 19h10Sự việc và Góc nhìn
19h10 – 20h00FM Bất động sản + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (Live) – HN làm – nhập sóng + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường tin 91 - nhập sóng HN
21h40 – 22h30Đường khuya – (Live)
HN làm – Tp.HCM nhập sóng
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Đường khuya – live tp.HCM làm - HN nhập sóng
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Nhật ký đô thị
00h40 – 01h40Diễn đàn 91 (PL)
01h40 – 02h00Nhạc không lời
02h00 – 04h00
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h30Thành phố bình minh
06h30 – 07h00

Giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)

Chuyên mục phát trong giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
1. Bản tin thời tiết
2. Bản tin 91
5. Bản tin “Tài chính kinh doanh”
6. Bản tin “Chuyển động chính sách”
7. Bản “Chỉ đạo điều hành” (2 phút)
8. Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
07h00 – 08h00
08h00 – 09h00
09h00 – 09h05Sự việc và Góc nhìn
09h05 – 09h10
09h10 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live + Giải đáp pháp luật
10h30 – 11h00

Giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)
1.Thính giả với VOVGT
2.Bản tin thể thao
Bản tin 91
11h00 – 12h00
12h00 – 12h30Ca nhạc log khô chuyên đề
12h30 – 13h30Ca nhạc: Nhà ga 91 (HN nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live HN làm (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h30) – Live (Hà Nội làm - nhập sóng)
Các chuyên mục phát trong CT:
1.Dự thảo trên tay
2. Giao thông thế giới
3.Xe và công nghệ
4.Nhật ký đô thị
5.Thành phố tôi yêu HN
6. Lên xe cùng Lily
16h00 – 16h30#rowspan##rowspan#
16h30 – 17h00

Giờ Cao điểm (16h30 – 19h00)

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (16h30 – 19h00):
1.Bản tin thời tiết
2.Bản tin thể thao
3.Bản tin 91
4.Bản tin “Tài chính kinh doanh”
5.Bản tin “Chỉ đạo điều hành”
6.Bản tin “Chuyển động chính sách”
Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
17h05 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 19h10Sự việc và Góc nhìn
19h10 – 20h00FM Bất động sản + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (Live) – HN làm – nhập sóng + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường tin 91 - nhập sóng HN
21h40 – 22h30Đường khuya – (Live)
HN làm – Tp.HCM nhập sóng
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Đường tình ca
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Nhật ký đô thị
00h40 – 01h40Nhạc quốc tế
01h40 – 02h00
02h00 – 04h00Nhạc không lời
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50Nhạc Việt Nam
05h50 – 06h30Thành phố bình minh
06h30 – 07h00

Giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)

Chuyên mục phát trong giờ Cao điểm (6h30 – 9h00)
1. Bản tin thời tiết
2. Bản tin 91
5. Bản tin “Tài chính kinh doanh”
6. Bản tin “Chuyển động chính sách”
7. Bản “Chỉ đạo điều hành” (2 phút)
8. Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
07h00 – 08h00
08h00 – 09h00
09h00 – 09h05Sự việc và Góc nhìn
09h05 – 09h10
09h10 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live + Giải đáp pháp luật
10h30 – 11h00

Giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (10h30 – 12h00)
1.Thính giả với VOVGT
2.Bản tin thể thao
Bản tin 91
11h00 – 12h00
12h00 – 12h30Ca nhạc log khô chuyên đề
12h30 – 13h30Ca nhạc: Nhà ga 91 (HN nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live HN làm (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h30) – Live (Hà Nội làm - nhập sóng)
Các chuyên mục phát trong CT:
1.Dự thảo trên tay
2. Giao thông thế giới
3.Xe và công nghệ
4.Nhật ký đô thị
5.Thành phố tôi yêu HN
6. Lên xe cùng Lily
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

Giờ Cao điểm (16h30 – 19h00)

Chuyên mục trong giờ Cao điểm (16h30 – 19h00):
1.Bản tin thời tiết
2.Bản tin thể thao
3.Bản tin 91
4.Bản tin “Tài chính kinh doanh”
5.Bản tin “Chỉ đạo điều hành”
6.Bản tin “Chuyển động chính sách”
Chuyên mục “Chuyện hôm nay”
17h05 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 19h10Sự việc và Góc nhìn
19h10 – 20h00FM Bất động sản + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (Live) – HN làm – nhập sóng + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường tin 91 - nhập sóng HN
21h40 – 22h30Đường khuya – (Live)
HN làm – Tp.HCM nhập sóng
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Đường khuya – live tp.HCM làm - HN nhập sóng
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Nhật ký đô thị
00h40 – 01h40Nhạc quốc tế
01h40 – 02h00
02h00 – 04h00Nhạc không lời
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50
05h50 – 06h30Ca nhạc log khô
06h30 – 07h00
07h00 – 08h00Ca nhạc quốc tế đêm
08h00 – 09h00

GIỜ CAO ĐIỂM (8h00 – 9h00)

09h00 – 09h05Giải đáp luật giao thông
09h05 – 09h10Quảng bá
09h10 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live
10h30 – 11h00Ca nhạc log khô
11h00 – 12h00

GIỜ CAO ĐIỂM
(11h00 – 12h00)


Thính giả với VOVGT
12h00 – 12h30Ca nhạc log khô chuyên đề
12h30 – 13h30Ca nhạc: Đường tình ca (tp.HCM nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live tp.HCM làm - (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật GT đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h00) – Live (tp.HCM làm – HN nhập sóng)
Các chuyên mục phát trong CT:
1.Dự thảo trên tay
2.Thành phố tôi yêu HCM
3. Lên xe cùng Lily
16h00 – 16h30Diễn đàn 91 (live) - nhập sóng + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
16h30 – 17h00
17h05 – 18h00

GIỜ CAO ĐIỂM
(17h00 – 18h00)

18h00 – 19h00Ca nhạc theo yêu cầu - live
19h00 – 19h10Cuối tuần với BOLERO (live) tp.HCM làm – nhập sóng + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
19h10 – 20h00
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (PL – tp.HCM nhập sóng + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường khuya - (Live)
tp.HCM làm - HN nhập sóng
21h40 – 22h30
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Ca nhạc quốc tế (nhập sóng HN)
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Cuối tuần với BOLERO
00h40 – 01h40
01h40 – 02h00
02h00 – 04h00Nhạc không lời
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 05h05Nhạc quốc tế
05h05 – 05h50
05h50 – 06h30Ca nhạc log khô
06h30 – 07h00
07h00 – 08h00Ca nhạc quốc tế đêm
08h00 – 09h00

GIỜ CAO ĐIỂM (8h00 – 9h00)

09h00 – 09h05Giải đáp luật giao thông
09h05 – 09h10Quảng bá
09h10 – 10h30ĐỜI SỐNG THỊ THÀNH – Live
10h30 – 11h00Ca nhạc log khô
11h00 – 12h00

GIỜ CAO ĐIỂM
(11h00 – 12h00)


Thính giả với VOVGT
12h00 – 12h30Ca nhạc log khô chuyên đề
12h30 – 13h30Ca nhạc: Đường tình ca (tp.HCM nhập sóng) + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
13h30 – 14h30Trên mọi nẻo đường – live tp.HCM làm - (nhập sóng) + 02 log bản tin 91 và cập nhật GT đầu chương trình
14h30 – 14h45FM Sức khỏe
14h45 – 16h00FM91 – Buổi chiều (14h45 – 16h00) – Live (tp.HCM làm – HN nhập sóng)
Các chuyên mục phát trong CT:
1.Dự thảo trên tay
2.Thành phố tôi yêu HN
3. Lên xe cùng Lily
16h00 – 16h30Diễn đàn 91 (live) - nhập sóng + 01 log bản tin 91 và cập nhật giao thông cuối chương trình
16h30 – 17h00
17h05 – 18h00

GIỜ CAO ĐIỂM
(17h00 – 18h00)

18h00 – 19h00Ca nhạc theo yêu cầu - live
19h00 – 19h10Cuối tuần với BOLERO (live) tp.HCM làm – nhập sóng + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
19h10 – 20h00
20h00 – 21h00Kết nối yêu thương (PL – tp.HCM nhập sóng + 02 log bản tin 91 và cập nhật giao thông đầu và cuối chương trình
21h00 – 21h30
21h30 – 21h40Đường khuya - (Live)
tp.HCM làm - HN nhập sóng
21h40 – 22h30
22h30 – 23h00
23h00 – 23h30Ca nhạc quốc tế (nhập sóng HN)
23h30 – 00h00
00h00 – 00h30Ca nhạc log khô
00h30 – 00h40Cuối tuần với BOLERO
00h40 – 01h40
01h40 – 02h00
02h00 – 04h00Nhạc không lời


Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 06h00Nhập sóng FM91tp.HCM
06h00 – 06h05Chào ngày mới (live)
06h05 – 06h10
06h10 – 06h20Dự báo thời tiết (live)
06h20 – 06h25Quảng bá + quảng cáo
06h25 – 06h30Bản tin Thế giới khi chúng ta ngủ (live)
06h30 – 06h50Ca nhạc và cập tin giao thông
06h50 – 06h55Quảng cáo
06h55 – 07h00Chương trình đệm
07h00 – 07h10Thị trường
07h10 – 07h15
07h15 – 07h20Vui cùng ruộng vườn
07h20 – 07h30Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
07h30 – 07h45GÓC NHÌN MIỀN TÂY (PL T7)
07h45 – 07h50Chương trình đệm
07h50 – 08h00Sáng ngã 3 ngã 7 (live)
08h00 – 08h10Tin phương Nam (live)
08h10 – 08h50Ca nhạc và cập tin giao thông
08h50 – 08h55Kết nối Mekong
08h55 – 09h00Điểm lại nội dung thông quan trọng đã phát, chào kết khung
09h00 – 10h30NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
10h30 – 10h40Chào – giới thiệu nội dung chương trình
10h40 – 10h45Vui cùng ruộng vườn
10h45 – 10h55Tin phương Nam
10h55 – 11h00Chương trình đệm
11h00 – 12h00Giai điệu phương nam – Gương mặt triển vọng (live)
12h00 – 14h45NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
14h45 – 15h15Ca nhạc log khô
15h15 – 16h30Ca nhạc theo yêu cầu trực tiếp
16h30 – 16h35 Nhạc hiệu, lời chào thính giả, giới thiệu nội dung khung
16h35 – 16h45Dự báo thời tiết (live)
16h45 – 16h50Kết quả xổ số các tỉnh (live)
16h50 – 17h00Ngã 3 ngã 7 (live)
17h00 – 17h10Tin phương Nam (live)
17h10 – 17h20Quê nhà yêu dấu
17h20 – 17h30Ca nhạc và cập tin giao thông
17h30 – 17h45Góc nhìn miền Tây
17h45 – 18h00Thị trường
18h00 – 18h05Bản tin miền tây 24h
18h05 – 18h15Điểm hẹn văn hóa (live)
18h15 – 18h20Nghĩ hay làm giỏi
18h20 – 18h45Ca nhạc và cập tin giao thông
18h45 – 18h50Giao thông toàn cảnh (live)
18h50 – 18h55Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
18h55 – 19h00Điểm nội dung đã phát
19h00 – 20h00Hương lúa trong đêm
20h00 – 04h00NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 06h00Nhập sóng FM91tp.HCM
06h00 – 06h05Chào ngày mới (live)
06h05 – 06h10
06h10 – 06h20Dự báo thời tiết (live)
06h20 – 06h25Quảng bá + quảng cáo
06h25 – 06h30Bản tin Thế giới khi chúng ta ngủ (live)
06h30 – 06h50Ca nhạc và cập tin giao thông
06h50 – 06h55Quảng cáo
06h55 – 07h00Chương trình đệm
07h00 – 07h10Thị trường
07h10 – 07h15
07h15 – 07h20Vui cùng ruộng vườn
07h20 – 07h30Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
07h30 – 07h45GÓC NHÌN MIỀN TÂY (PL T7)
07h45 – 07h50Chương trình đệm
07h50 – 08h00Sáng ngã 3 ngã 7 (live)
08h00 – 08h10Tin phương Nam (live)
08h10 – 08h50Ca nhạc và cập tin giao thông
08h50 – 08h55Kết nối Mekong
08h55 – 09h00Điểm lại nội dung thông quan trọng đã phát, chào kết khung
09h00 – 10h30NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
10h30 – 10h40Chào – giới thiệu nội dung chương trình
10h40 – 10h45Vui cùng ruộng vườn
10h45 – 10h55Tin phương Nam
10h55 – 11h00Chương trình đệm
11h00 – 12h00Giai điệu phương nam – Gương mặt triển vọng (live)
12h00 – 14h45NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
14h45 – 15h15Ca nhạc log khô
15h15 – 16h30Ca nhạc theo yêu cầu trực tiếp
16h30 – 16h35 Nhạc hiệu, lời chào thính giả, giới thiệu nội dung khung
16h35 – 16h45Dự báo thời tiết (live)
16h45 – 16h50Kết quả xổ số các tỉnh (live)
16h50 – 17h00Ngã 3 ngã 7 (live)
17h00 – 17h10Tin phương Nam (live)
17h10 – 17h20Quê nhà yêu dấu
17h20 – 17h30Ca nhạc và cập tin giao thông
17h30 – 17h45Góc nhìn miền Tây
17h45 – 18h00Thị trường
18h00 – 18h05Bản tin miền tây 24h
18h05 – 18h15Điểm hẹn văn hóa (live)
18h15 – 18h20Nghĩ hay làm giỏ
18h20 – 18h45Ca nhạc và cập tin giao thông
18h45 – 18h50Giao thông toàn cảnh (live)
18h50 – 18h55Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
18h55 – 19h00Điểm nội dung đã phát
19h00 – 20h00Hương lúa trong đêm
20h00 – 04h00NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 06h00Nhập sóng FM91tp.HCM
06h00 – 06h05Chào ngày mới (live)
06h05 – 06h10
06h10 – 06h20Dự báo thời tiết (live)
06h20 – 06h25Quảng bá + quảng cáo
06h25 – 06h30Bản tin Thế giới khi chúng ta ngủ (live)
06h30 – 06h50Ca nhạc và cập tin giao thông
06h50 – 06h55Quảng cáo
06h55 – 07h00Chương trình đệm
07h00 – 07h10Thị trường
07h10 – 07h15
07h15 – 07h20Vui cùng ruộng vườn
07h20 – 07h30Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
07h30 – 07h45GÓC NHÌN MIỀN TÂY
07h45 – 07h50Chương trình đệm
07h50 – 08h00Sáng ngã 3 ngã 7 (live)
08h00 – 08h10Tin phương Nam (live)
08h10 – 08h50Ca nhạc và cập tin giao thông
08h50 – 08h55Kết nối Mekong
08h55 – 09h00Điểm lại nội dung thông quan trọng đã phát, chào kết khung
09h00 – 10h30NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
10h30 – 10h40Chào – giới thiệu nội dung chương trình
10h40 – 10h45Vui cùng ruộng vườn
10h45 – 10h55Tin phương Nam
10h55 – 11h00Chương trình đệm
11h00 – 12h00Giai điệu phương nam – Gương mặt triển vọng (live)
12h00 – 14h45NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
14h45 – 15h15Ca nhạc log khô
15h15 – 16h30Ca nhạc theo yêu cầu trực tiếp
16h30 – 16h35 Nhạc hiệu, lời chào thính giả, giới thiệu nội dung khung
16h35 – 16h45Dự báo thời tiết (live)
16h45 – 16h50Kết quả xổ số các tỉnh (live)
16h50 – 17h00Ngã 3 ngã 7 (live)
17h00 – 17h10Tin phương Nam (live)
17h10 – 17h20Quê nhà yêu dấu
17h20 – 17h30Ca nhạc và cập tin giao thông
17h30 – 17h45Góc nhìn miền Tây
17h45 – 18h00Thị trường
18h00 – 18h05Bản tin miền tây 24h
18h05 – 18h15Điểm hẹn văn hóa (live)
18h15 – 18h20Nghĩ hay làm giỏi
18h20 – 18h45Ca nhạc và cập tin giao thông
18h45 – 18h50Giao thông toàn cảnh (live)
18h50 – 18h55Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
18h55 – 19h00Điểm nội dung đã phát
19h00 – 20h00Hương lúa trong đêm
20h00 – 04h00NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 06h00Nhập sóng FM91tp.HCM
06h00 – 06h05Chào ngày mới (live)
06h05 – 06h10
06h10 – 06h20Dự báo thời tiết (live)
06h20 – 06h25Quảng bá + quảng cáo
06h25 – 06h30Bản tin Thế giới khi chúng ta ngủ (live)
06h30 – 06h50Ca nhạc và cập tin giao thông
06h50 – 06h55Quảng cáo
06h55 – 07h00Chương trình đệm
07h00 – 07h10Thị trường
07h10 – 07h15
07h15 – 07h20Vui cùng ruộng vườn
07h20 – 07h30Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
07h30 – 07h45GÓC NHÌN MIỀN TÂY
07h45 – 07h50Chương trình đệm
07h50 – 08h00Sáng ngã 3 ngã 7 (live)
08h00 – 08h10Tin phương Nam (live)
08h10 – 08h50Ca nhạc và cập tin giao thông
08h50 – 08h55Kết nối Mekong
08h55 – 09h00Điểm lại nội dung thông quan trọng đã phát, chào kết khung
09h00 – 10h30NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
10h30 – 10h40Chào – giới thiệu nội dung chương trình
10h40 – 10h45Vui cùng ruộng vườn
10h45 – 10h55Tin phương Nam
10h55 – 11h00Chương trình đệm
11h00 – 12h00Giai điệu phương nam – Gương mặt triển vọng (live)
12h00 – 14h45NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
14h45 – 15h15Ca nhạc log khô
15h15 – 16h30Ca nhạc theo yêu cầu trực tiếp
16h30 – 16h35 Nhạc hiệu, lời chào thính giả, giới thiệu nội dung khung
16h35 – 16h45Dự báo thời tiết (live)
16h45 – 16h50Kết quả xổ số các tỉnh (live)
16h50 – 17h00Ngã 3 ngã 7 (live)
17h00 – 17h10Tin phương Nam (live)
17h10 – 17h20Quê nhà yêu dấu
17h20 – 17h30Ca nhạc và cập tin giao thông
17h30 – 17h45Góc nhìn miền Tây
17h45 – 18h00Thị trường
18h00 – 18h05Bản tin miền tây 24h
18h05 – 18h15Điểm hẹn văn hóa (live)
18h15 – 18h20Nghĩ hay làm giỏi
18h20 – 18h45Ca nhạc và cập tin giao thông
18h45 – 18h50Giao thông toàn cảnh (live)
18h50 – 18h55Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
18h55 – 19h00Điểm nội dung đã phát
19h00 – 20h00Hương lúa trong đêm
20h00 – 04h00NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 06h00Nhập sóng FM91tp.HCM
06h00 – 06h05Chào ngày mới (live)
06h05 – 06h10
06h10 – 06h20Dự báo thời tiết (live)
06h20 – 06h25Quảng bá + quảng cáo
06h25 – 06h30Bản tin Thế giới khi chúng ta ngủ (live)
06h30 – 06h50Ca nhạc và cập tin giao thông
06h50 – 06h55Quảng cáo
06h55 – 07h00Chương trình đệm
07h00 – 07h10Thị trường
07h10 – 07h15
07h15 – 07h20Vui cùng ruộng vườn
07h20 – 07h30Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
07h30 – 07h45GÓC NHÌN MIỀN TÂY
07h45 – 07h50Chương trình đệm
07h50 – 08h00Sáng ngã 3 ngã 7 (live)
08h00 – 08h10Tin phương Nam (live)
08h10 – 08h50Ca nhạc và cập tin giao thông
08h50 – 08h55Kết nối Mekong
08h55 – 09h00Điểm lại nội dung thông quan trọng đã phát, chào kết khung
09h00 – 10h30NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
10h30 – 10h40Chào – giới thiệu nội dung chương trình
10h40 – 10h45Vui cùng ruộng vườn
10h45 – 10h55Tin phương Nam
10h55 – 11h00Chương trình đệm
11h00 – 12h00Giai điệu phương nam – Gương mặt triển vọng (live)
12h00 – 14h45NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
14h45 – 15h15Ca nhạc log khô
15h15 – 16h30Ca nhạc theo yêu cầu trực tiếp
16h30 – 16h35 Nhạc hiệu, lời chào thính giả, giới thiệu nội dung khung
16h35 – 16h45Dự báo thời tiết (live)
16h45 – 16h50Kết quả xổ số các tỉnh (live)
16h50 – 17h00Ngã 3 ngã 7 (live)
17h00 – 17h10Tin phương Nam (live)
17h10 – 17h20Quê nhà yêu dấu
17h20 – 17h30Ca nhạc và cập tin giao thông
17h30 – 17h45Góc nhìn miền Tây
17h45 – 18h00Thị trường
18h00 – 18h05Bản tin miền tây 24h
18h05 – 18h15Điểm hẹn văn hóa (live)
18h15 – 18h20Nghĩ hay làm giỏi
18h20 – 18h45Ca nhạc và cập tin giao thông
18h45 – 18h50Giao thông toàn cảnh (live)
18h50 – 18h55Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
18h55 – 19h00Điểm nội dung đã phát
19h00 – 20h00Hương lúa trong đêm
20h00 – 04h00NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 06h00Nhập sóng FM91tp.HCM
06h00 – 07h00Ca nhạc (log khô)
07h00 – 07h10Nhạc hiệu – Chào ngày mới
07h10 – 07h15Dự báo thời tiết (live)
07h15 – 07h20
07h20 – 07h30Vui cùng ruộng vườn
07h30 – 07h45GÓC NHÌN MIỀN TÂY
07h45 – 07h50Chương trình đệm
07h50 – 08h00Sáng ngã 3 ngã 7 (live)
08h00 – 08h10Tin phương Nam (live)
08h10 – 08h50Ca nhạc và cập tin giao thông
08h50 – 08h55Kết nối Mekong
08h55 – 09h00Điểm lại nội dung thông quan trọng đã phát, chào kết khung
09h00 – 10h30NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
10h30 – 10h40Chào – giới thiệu nội dung chương trình
10h40 – 10h45Vui cùng ruộng vườn
10h45 – 10h55Tin phương Nam
10h55 – 11h00Chương trình đệm
11h00 – 12h00Giai điệu phương nam – Gương mặt triển vọng (live)
12h00 – 14h45NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
14h45 – 15h15Ca nhạc log khô
15h15 – 16h30Ca nhạc theo yêu cầu trực tiếp
16h30 – 16h35 Nhạc hiệu, lời chào thính giả, giới thiệu nội dung khung
16h35 – 16h45Dự báo thời tiết (live)
16h45 – 16h50Kết quả xổ số các tỉnh (live)
16h50 – 17h00Ngã 3 ngã 7 (live)
17h00 – 17h10Tin phương Nam (live)
17h10 – 17h20Quê nhà yêu dấu
17h20 – 17h30Ca nhạc và cập tin giao thông
17h30 – 17h45Góc nhìn miền Tây
17h45 – 18h00Thị trường
18h00 – 18h05Bản tin miền tây 24h
18h05 – 18h15Điểm hẹn văn hóa (live)
18h15 – 18h20Nghĩ hay làm giỏi
18h20 – 18h45Ca nhạc và cập tin giao thông
18h45 – 18h50Giao thông toàn cảnh (live)
18h50 – 18h55Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
18h55 – 19h00Điểm nội dung đã phát
19h00 – 20h00Hương lúa trong đêm
20h00 – 04h00NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
04h00 – 04h05NHẠC HIỆU
RAO SÓNG
04h05 – 06h00Nhập sóng FM91tp.HCM
06h00 – 07h00Ca nhạc (log khô)
07h00 – 07h10Nhạc hiệu – Chào ngày mới
07h10 – 07h15Dự báo thời tiết (live)
07h15 – 07h20
07h20 – 07h30Vui cùng ruộng vườn
07h30 – 07h45GÓC NHÌN MIỀN TÂY
07h45 – 07h50Chương trình đệm
07h50 – 08h00Sáng ngã 3 ngã 7 (live)
08h00 – 08h10Tin phương Nam (live)
08h10 – 08h50Ca nhạc và cập tin giao thông
08h50 – 08h55Kết nối Mekong
08h55 – 09h00Điểm lại nội dung thông quan trọng đã phát, chào kết khung
09h00 – 10h30NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
10h30 – 10h40Chào – giới thiệu nội dung chương trình
10h40 – 10h45Vui cùng ruộng vườn
10h45 – 10h55Tin phương Nam
10h55 – 11h00Chương trình đệm
11h00 – 12h00Giai điệu phương nam – Gương mặt triển vọng (live)
12h00 – 14h45NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM
14h45 – 15h15Ca nhạc log khô
15h15 – 16h30Ca nhạc theo yêu cầu trực tiếp
16h30 – 16h35 Nhạc hiệu, lời chào thính giả, giới thiệu nội dung khung
16h35 – 16h45Dự báo thời tiết (live)
16h45 – 16h50Kết quả xổ số các tỉnh (live)
16h50 – 17h00Ngã 3 ngã 7 (live)
17h00 – 17h10Tin phương Nam (live)
17h10 – 17h20Quê nhà yêu dấu
17h20 – 17h30Ca nhạc và cập tin giao thông
17h30 – 17h45Góc nhìn miền Tây
17h45 – 18h00Thị trường
18h00 – 18h05Bản tin miền tây 24h
18h05 – 18h15Điểm hẹn văn hóa (live)
18h15 – 18h20Nghĩ hay làm giỏi
18h20 – 18h45Ca nhạc và cập tin giao thông
18h45 – 18h50Giao thông toàn cảnh (live)
18h50 – 18h55Quảng bá + quảng cáo + Tổng hợp tin giao thông
18h55 – 19h00Điểm nội dung đã phát
19h00 – 20h00Hương lúa trong đêm
20h00 – 04h00NHẬP SÓNG VOVGT TP.HCM